درباره

الکترو تکنیک بهمن یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.