درباره

باطری سازی و فروشی اکبری یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.