درباره

صنایع آلومینیوم جهانبخش یک آلومینیوم سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.