درباره

جگرکی سن دیین یک جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید عابدینی است.