درباره

سوپر میوه بزرگ باغلار باغی یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.