درباره

چشمه موسی ده یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.