درباره

مسیل قیرخ ارده یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.