درباره

مسیل قره قانلی چایلاغی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.