درباره

روستای حصار یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.