درباره

مسیل تزه داش کسن یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.