درباره

چایخانه خلیج فارس یک سفره خانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.