درباره

میوه و سبزی فروشی یک سبزی فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.