درباره

مرکز درمان سوء مصرف مواد حکیم یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.