درباره

کفاشی سیروس یک کفاشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.