درباره

دبستان دولتی دخترانه هاشمیه یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.