درباره

دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.