درباره

سوپر مارکت قاسمی یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.