درباره

الکتریکی مهدی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.