درباره

تعمیرگاه مکانیکی جعفری یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.