درباره

پاتریس یوسفی یک پارچه فروشی و پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.