درباره

روستای نودلق یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.