درباره

روستای خناوند یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.