درباره

ماهی پزی سنتی قزل اوزن یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.