درباره

کفاشی اطمینان یک کفاشی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.