درباره

خیاطی یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.