درباره

صافکاری و شاسی کشی مجید یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.