درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.