درباره

الکتریکی علیخانی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.