درباره

خشکشویی حاج علی شیخ الاسلامی یک خشکشویی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.