درباره

پرنده فروشی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.