درباره

آهنگری، اگزوز سازی و فنر سازی بهرام حیدرپناه یک اگزوز سازی واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.