درباره

مسجد امام علی (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.