درباره

پیک نیک و سیلندر پر کنی مردمی شهرستان میانه یک گاز مایع واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.