درباره

مصالح فروشی کبیری یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.