درباره

ایشلی فطیر یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.