درباره

سوپر مارکت حاج رحیم یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.