درباره

نمایشگاه رخش یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.