درباره

نمایشگاه اتومبیل میلاد یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.