درباره

کارخانه نگین یک کارخانه واقع در شهر میانه است.