درباره

کوه داغ اوستی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.