درباره

موبایل تندیس یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.