درباره

سوپر مارکت جواد یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.