درباره

صافکاری علی ابراهیمی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.