درباره

دستگاه خودپرداز بانک رفاه کارگران یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.