درباره

دره اوش داش درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.