درباره

ساندویچی و فلافلی دادلی یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.