درباره

تعمیرگاه مکانیکی فرخ یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.