درباره

تعمیرگاه مکانیکی بهرام یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.