درباره

سوپر مرغ و تخم و مرغ رحمانی یک مرغ فروشی و تخم مرغ فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.