درباره

پلاستیک شاه محمدی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.